Blogcentralna wentylacja

Podczas planowania instalacji wentylacyjnej należy dobrze zastanowić się, gdzie zlokalizować czerpnię powietrza. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). Kilkoma istotnymi poradami dzielimy się też w dalszej części naszego wpisu.

Wskazówki dotyczące umiejscowienia czerpni powietrza

To, gdzie umiejscowiona zostanie czerpnia, w dużej mierze zależy od miejsca lokalizacji systemu wentylacyjnego. Jeśli centrala wentylacyjna umiejscowiona jest na wyższych kondygnacjach, najczęściej jest to dach lub górne fragmenty ściany. Jeżeli jednak rekuperator mieści się w dolnych partiach obiektu, np. w pomieszczeniu technicznym czy kotłowni, czerpnia najpewniej zlokalizowana zostanie na ścianie parteru.

W każdym przypadku musi być ona odpowiednio zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi (szczególnie w przypadku dachu), a także działaniem wiatru. Trzeba też zadbać o to, aby znajdowała się ona w miejscu, które umożliwia pobieranie możliwie jak najczystszego powietrza, a w okresie letnim również jak najchłodniejszego. Niewskazane jest sytuowanie ich tam, gdzie istnieje ryzyko napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni czy podobnych urządzeń.

Czerpnia, która znajduje się na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji, powinna znajdować się w odległości co najmniej 8 metrów od ulicy czy parkingów samochodowych, a także miejsc gromadzenia się odpadów stałych czy źródeł zanieczyszczeń powietrza. Zalecana odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu ma wynosić co najmniej 2 m. Czerpnia na dachu budynku powinna cechować się dolną krawędzią otworu wlotowego znajdującą się na poziomie co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której jest zamontowana. Musi być zachowana odległość przynajmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Wytyczne dotyczące sytuowania czerpni znaleźć można w ww. rozporządzeniu, jednak szczegółowe wymagania określone są w odrębnych przepisach, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne.