INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że firma KLIMAWENT S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 194, 81-571, mail: klimawent@klimawent.com.pl, tel. +48 58 629 64 80  jest administratorem państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

W sprawach związanych z przetwarzaniem państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się na e-mail: iodo@klimawent.com.pl oraz bezpośrednio na adres Administratora wskazany powyżej.

Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, między innymi w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach księgowych w tym wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez państwa w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
  • w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na państwa numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) partnerzy (np. przedstawiciele), firmy świadczące pomoc prawną, księgowo-kadrową, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty.

W celach rekrutacyjnych w zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Dane osobowe zebrane do celów rekrutacyjnych przechowywane będą przez okres do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji będą one dalej przetwarzane do maksymalnie końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rekrutacja była prowadzona.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez adekwatne przepisy prawne. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Ponadto dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

Posiadają państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Prawa te można zrealizować m.in. poprzez kontakt na podany adres e- mail, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Posiadają państwo także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podane dane nie będą udostępniane do Państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

Podane dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z realizowaniem umowy, rekrutacji czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływa na sposób realizacji innych celów przetwarzania.