Bez kategoriiTargi ProDefense w Ostródzie

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza, która zostanie wykonana w przypadku otrzymania finansowania dla wnioskowanego projektu w ramach działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”

 

Przedmiotem zamówienia jest: warunkowe wykonanie usługi badawczej (warunkiem jest otrzymanie dofinansowania w ramach wnioskowanego projektu przez Zamawiającego), której zakres opisano szczegółowo poniżej.

1.       Termin składania ofert: 29.05.2017r. godzina 12:00

 

2.       Oferty składać można:

a)       Drogą mailową na adres: m.kulczynski@klimawent.com.pl

b)      Pocztą lub kurierem na adres: KLIMAWENT S.A., Ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

 

By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.05.2017r. do godziny 12:00.

3.       Kryterium wyboru Wykonawcy:

– Cena – 90%

– czas wykonania – 10% (każdy miesiąc poniżej 24 to 0,83%; ze względu na realizację punktu ‘c)’ z ‘Zakresu merytorycznego prowadzonych prac’ praca nie może trwać krócej niż 12 miesięcy)

 

4.            Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 25.05.2017r. do godziny 09:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

 

5.                  W przypadku wątpliwości dotyczących SOPZ, których nie sposób wyjaśnić w drodze odpowiedzi mailowych, lub ich wyjaśnienie mogłoby powodować rozciągnięcie procedury w czasie, Zamawiający na wniosek swój lub Wykonawcy może ustalić termin wspólnego spotkania Wykonawców zainteresowanych uczestniczeniem w postępowaniu. Informację taką Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej nie później niż do 25.05.2017r. do godziny 15:00. W takiej sytuacji, termin składania ofert zmienia się w termin składania wniosków o dopuszczenie do spotkania. Zamawiający ustali termin wspólnego spotkania w przeciągu 48 godzin od dnia składania wniosków. W przypadku niemożliwości osobistego przybycia, Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny, który będzie protokołowany.

 

6.                  Jeżeli dojdzie do wspólnego spotkania Wykonawców, Zamawiający wyznaczy kolejny termin na składanie ofert, umieszczając poprawioną wersję SOPZ wraz ze wszystkimi wyjaśnieniami i ustaleniami, które zostały poruszone podczas spotkania, jednak termin ten nie może być krótszy niż 3 dni od umieszczenia tej informacji na stronie.

 

7.                  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami w tej sprawie jest Michał Kulczyński.

 

8.                  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Zakres merytoryczny prowadzonych prac:

 

Wprowadzenie

Zamawiający planuje zrealizować pracę badawczo-rozwojową polegającą na opracowaniu nowego innowacyjnego elektrostatycznego systemu usuwania zanieczyszczeń przemysłowych wytwarzanych na stanowiskach roboczych. Opracowywany system ma zapewnić wysoki stopień filtracji, wysoki poziom niezawodności i niskie koszty eksploatacji przy akceptowalnej cenie. Przedmiotowe zapytanie ofertowe dotyczy części prac jakie będą podczas realizacji niniejszej pracy prowadzone.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie pracy badawczej w zakresie opisanym szczegółowo poniżej:

 

a)       Przeprowadzenie obliczeń numerycznych struktur przepływu zarówno przez obszar elektryzacji jak i obszar usuwania zanieczyszczeń z przepływu z wykorzystaniem technik CFD (Computer Fluid Dynamics), identyfikacja występujących tam struktur. Przeprowadzenie optymalizacji wielokryterialnej zarówno strefy elektryzacji jak i strefy usuwania zanieczyszczeń, dla kryterium maksymalizacji skuteczności odpylania jak i minimalizacji długości strefy usuwania zanieczyszczeń jak i kosztów energetycznych procesu elektryzacji. W obliczeniach należy uwzględnić występowanie wiatru jonowego w obszarze elektryzacji. Model zostanie wyskalowany na podstawie wyników badań eksperymentalnych struktur przepływowych jakie zostaną przeprowadzone w ramach niniejszego zlecenia.

b)      Przeprowadzenie pomiarów struktur przepływu przez elementy systemu elektryzacji jak i elementy systemu usuwania zanieczyszczeń, polegające na ilościowym pomiarze pól prędkości w przedmiotowych obszarach w całej objętości. Do przeprowadzenia pomiarów zostanie wykorzystany system PIV (Particle Image Velocimetry) umożliwiający ilościowy pomiar pól prędkości. Zakres prac pomiarowych zostanie skorygowany z obliczeniami numerycznymi przeprowadzanymi w ramach podpunktu poprzedniego. Szczególnie ważne jest uwzględnienie wiatru jonowego, którego wpływ zostanie uwzględniony w pracach prowadzonych w ramach punktu pierwszego.

c)       Przeprowadzenie pomiarów struktur przepływu (pól prędkości) w elementach dolotowych i odlotowych systemu oczyszczania. Ze szczególnym uwzględnieniem dyfuzora i konfuzora za i przed strefą elektryzacji i usuwania zanieczyszczeń. W pomiarach zostanie wykorzystany system PIV. Zakres prac zostanie zdefiniowany przez Zamawiającego zgodnie z postępem prac prowadzonych przez niego nad konstrukcją elementów dolotowych i odlotowych.

 

Prace prowadzone w ramach niniejszego zapytania ofertowego powinny trwać nie krócej niż 12 miesięcy (ze względu na prace przewidziane w punkcie c, zależne od prac prowadzonych przez Zamawiającego) a nie więcej niż 24 miesiące, co wynika ze struktury projektu.

W ramach prac Wykonawca ponosi koszty przystosowania stanowiska badawczego Zamawiającego do pomiarów jakie zostały przewidziane w zapytaniu. Pomiary zostaną wykonane na stanowisku badawczym Zamawiającego, we wskazanej przez niego lokalizacji.

 

Prowadzone prace będą stanowić część prac prowadzonych w ramach projektu badawczo rozwojowego prowadzonego w ramach działania POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zostanie umieszczony jako podwykonawca we wniosku projektowym.

 

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a)    Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac pomiarowych z wykorzystaniem systemu PIV w zagadnieniach związanych z elektrostatycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przepływu (oświadczenie ze wskazaniem dwóch publikacji z tzw. „listy filadelfijskiej” zawierających wyniki badań)

b)    Udokumentowanie prowadzenia prac badawczych na zlecenie partnerów przemysłowych w obszarze zagadnień związanych z zagadnieniami przepływowymi w elektrostatycznym usuwaniu zanieczyszczeń z przepływu. Wymagane co najmniej jedno zlecenie o wartości nie mniejszej niż 50 tys. złotych netto w okresie ostatnich 5 lat. To wymaganie jest szczególnie ważne jeśli weźmie się pod uwagę aplikacyjny charakter projektu, a co za tym idzie konieczne doświadczenie podwykonawców w pracach dla przemysłu. Prace takie mają swoje specyficzne wymagania i wiążą się z odpowiedzialnością. (oświadczenie ze wskazaniem zlecenia spełniającego powyższe wymagania)

c)    Udokumentowane doświadczenie jednostki składającej ofertę w prowadzeniu obliczeń numerycznych struktur przepływu z wykorzystaniem technik CFD (Computer Fluid Dynamics) w zagadnieniach związanych z elektrostatycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przepływu wykonanych dla partnerów przemysłowych w ostatnich 8 latach o wartości nie mniejszej niż 50 tys. netto (oświadczenie ze wskazaniem zlecenia spełniającego powyższe wymagania wykonanego przez jednostkę składająca ofertę)

d)    Posiadanie co najmniej kategorii A (MNiSW) przez Wykonawcę. (oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione)

 

 

Okres składania ofert 7 dni, od daty umieszczenia zapytania na stronie Zamawiającego.

Do niniejszego zapytania dołączony jest wzór umowy warunkowej.